W obszernej grupie obszarów zainteresowań marketingowych istnieje marketing terytorialny, znany także pod nazwą marketing miejsca bądź marketing komunalny. Obejmuje on konkretne terytorium miasta lub gminy. Jest to zarządzanie zmierzające do zaspokojenia potrzeb i pragnień mieszkańców.

Marketing terytorialny ma na celu wpływanie na opinie, postawy i sposoby zachowania się „wewnętrznych” (adresaci w granicach danej społeczności lokalnej) oraz „zewnętrznych” (adresaci poza granicami danej społeczności lokalnej) grup zainteresowanych klientów. Wywieranie wpływu następuje poprzez kształtowanie właściwego zestawu środków oraz instrumentów stymulowania kontaktów wymiennych.

Marketing terytorialny posiada trzy cele kierunkowe:

a) Rozwijanie i umacnianie usług świadczonych przez instytucje publiczne, z których korzystanie jest utrudnione dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych;

b) Kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu, gminy oraz jednostek lokalnych;

c) Podnoszenie atrakcyjności oraz pozycji regionów, rejonów, miast i gmin wiejskich w ich wzajemnym współzawodnictwie.

Gmina, chcąc tworzyć dobry marketing terytorialny musi zainwestować. Może korzystać z unijnych środków pomocowych, środków budżetowych bądź starać się o preferencyjny kredyt udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W początkowej fazie działań marketingowych wykorzystane mogą być też pieniądze z budżetu gminnego.

Przy tworzeniu marketingu miejsca, gmina powinna stworzyć plan rozwoju przedsiębiorczości i działać według jego założeń. Jak największa część obszaru gminy powinna być objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Władze lokalne muszą dołożyć starań, by gmina była konkurencyjna i przyciągała inwestorów.