Marketing terytorialny, jako nowa dziedzina wiedzy marketingowej, zajmuje specyficzne miejsce w strukturze marketingowej. Marketing terytorialny jest zbiorem działań marketingowych, właściwych dla kilku niezależnie rozpatrywanych, przedmiotowych dziedzin marketingu sektorowego.

Marketing terytorialny – podnoszenie atrakcyjności danego obszaru

Marketing terytorialny – podnoszenie atrakcyjności danego obszaru

Marketing czynników wytwórczych, czyli zasobów naturalnych i surowcowych, nieruchomości, infrastruktury i sprzętu produkcyjnego piastuje szczególną pozycję. Wymienione grupy są ściśle związane z określonym miejscem oraz stanowią trwały składnik terytorium i wyróżnik jego atrakcyjności.

Poza tym, marketing terytorialny obejmuje również marketing idei – ekologicznych, społecznych oraz ekonomicznych. Idee te wynikają ze szczególnych cech danej jednostki oraz wspierają rozwój jej oraz organizacji i mieszkańców.

Oczywiste jest to, że marketing terytorialny wykazuje najsilniejsze związki z marketingiem usług. Różne rodzaje usług są świadczone przez instytucje danego miasta, wsi, gminy, powiatu lub województwa. Należą do nich miedzy innymi: usługi oferowane dla podmiotów lokalnych oraz tych spoza danej jednostki terytorialnej, usługi oferowane w trybie komercyjnym, częściowo komercyjnym oraz niekomercyjnym, usługi oferowane przez instytucje publiczne, publiczno-prywatne oraz prywatne, dla osób fizycznych oraz instytucji, w systemie ciągłym (np. usługi komunalne) bądź w systemie skokowym (na wyraźne zgłoszenie usługobiorcy), jak również klientom masowym (tu grupa dzieli się na wszystkich przebywających oraz na wybrane grupy). Marketing terytorialny wyróżnia tu również grupę marketingu usług publicznych, w której skład wchodzą usługi oświatowe, medyczne, kulturalne, administracyjne i komunalne.