Do całkiem nowych obszarów zainteresowań marketingowych należy marketing terytorialny (place’s marketing), który w języku polskim najczęściej nazywany jest marketingiem komunalnym. Marketing terytorialny jest to zarządzanie zmierzające do zaspokojenia potrzeb i pragnień mieszkańców.

Niezbędne jest przy tym przewidywanie kierunku zmian oraz racjonalne wykorzystanie wszystkich posiadanych zasobów. Marketing terytorialny bazuje na  przekonaniu, że zaspokojenie potrzeb i pragnień wewnętrznych i zewnętrznych grup odniesienia, poprzez oferowanie im właściwego punktu widzenia rachunku ekonomicznego zestawu środków materialnych i niematerialnych, jest możliwe dzięki uprzedniemu ich rozpoznaniu, ale także dzięki ich pobudzaniu i kreowaniu.

O specyfice i odmienności tej dziedziny wiedzy marketingowej decyduje źródło oferowanych korzyści, które w tym wypadku wiąże się z miejscem, a konkretnie z określonymi cechami jednostek przestrzenno-administracyjnych. Jednostki te różnią się zakresem obszarowym, głównymi funkcjami i miejscem w formalnej strukturze hierarchicznej.

Dlatego też w piśmiennictwie specjalistycznym krajowym i zagranicznym można spotkać terminy pokrewne i pochodne w stosunku do marketingu terytorialnego, wyrażające zróżnicowanie przestrzennych jednostek odniesienia, a mianowicie „marketing kraju” (ang. government marketing), „marketing regionalny” (ang. regional marketing) czy „marketing miasta” (ang. city-marketing).

W języku niemieckim używane są najczęściej pojęcia komunales Marketing. Pomimo stosunkowo krótkiego okresu rozwoju tej gałęzi marketingu, marketing terytorialny nie jest kwestionowany jeśli chodzi o potrzeby jego wyodrębnienia i przyznania mu ważnej roli.