Marketing terytorialny pozwala wyróżnić dwie sfery składowe ze względu na adresatów działań i zasięg oddziaływania:

  • Marketing wewnętrzny
  • Marketing zewnętrzny.

Wewnętrzny marketing terytorialny obejmuje całokształt skoordynowanych przedsięwzięć zorientowanych na wywołanie oczekiwanych reakcji w grupie osób i instytucji stale związanych z daną jednostką terytorialną, a więc jej mieszkańców oraz działających na jej obszarze organizacji dochodowych i niedochodowych.

Mieszkańcy i lokalne organizacje są rynkiem docelowym w marketingu miejsca. To potrzeby i pragnienia tych podmiotów wyznaczają cele innych działań, a ich zadowolenie i rozwój są miernikami oceny działalności władzy samorządowej.

W odniesieniu do mieszkańców, marketing terytorialny ma na celu między innymi stworzenie właściwych warunków życia i rozwoju osobistego oraz  kształtowanie pozytywnego wizerunku jednostki osadniczej jako atrakcyjnego miejsca. W odniesieniu do organizacji, marketing terytorialny pozwala m.in. na tworzenie nowych miejsc pracy i racjonalne wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych.

Marketing terytorialny w odniesieniu zewnętrznym może obejmować działania adresowane do osób bądź instytucji krajowych lub też do osób i instytucji zagranicznych. Istotą zewnętrznego marketingu miejsca jest rozpoznanie motywów rządzących decyzjami migracyjnymi osób fizycznych, właścicieli i menedżerów firm oraz organów nadzorczych. Następnym krokiem jest przygotowanie oferty pod ich adresem, łączącej walory atrakcyjności danej jednostki osadniczej i jej przedstawienie. Działania marketingu zewnętrznego ukierunkowane są na pozyskanie nowych osób i firm jako potencjalnych inwestorów, turystów i odbiorców różnych usług.